VENTONIEMEN SORA OY NOUTOMYYNNIN TOIMITUSEHDOT 6.9.2022

1.EHTOJEN NOUDATTAMINEN

Nämä ehdot koskevat asiakkaan (Ostaja), Ventoniemen Sora Oy:ltä 0125824-9 (Myyjä) ostamien kiviainestuotteiden kauppaa, joissa kauppa tehdään Myyjän varastopaikalla ja Ostaja vastaanottaa tuotteet Myyjän kuormaamana Myyjän varastosta. Myyjän varastoalueella liikuttaessa Ostajan edustaja sitoutuu noudattamaan turvallisuusohjeita (henkilökunnan ohjeistus). Näitä ehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Näitä ehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa. Myyjä pidättää oikeuden ehtojen ja hintojen muutoksiin.

2.TUOTTEET

Myyjä vastaa siitä, että tuote täyttää kuormaushetkellä sille

suoritustasoilmoituksessa määritellyt laatuvaatimukset.

3.MÄÄRÄ, HINTA JA MAKSUEHDOT

Kaupan kohteena olevien tuotteiden osalta lopullinen määrä vahvistuu, kun Ostajan kuljetusvälineeseen kuormattu määrä on punnittu Myyjän kalibroidulla ajoneuvo- tai pyöräkuormaajavaa´alla. Veloitusperusteena käytetään painoyksikköä tonni (1 000 kg).

Hinnat perustuvat Myyjän kuormaushetkellä voimassa olevaan yleishinnastoon, tai Ostajan yksilölliseen noutohinnastoon (sopimus). Ellei Ostaja ennen noutoa ole sopinut Myyjän kanssa kirjallisesti noutohinnastosta (p. 019-460 0040, myynti@ventoniemensora.fi), veloitetaan tuotteet voimassa olevan yleishinnaston mukaisesti. Pienin noutolaskutuserä on 1 tn. Kaikki noutomyynti on välimyyntivarauksin. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu Myyjälle. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy Ostajalle, kun tilaus on kuormattu kuljetusvälineeseen. Myyjä perii paperisista laskuista toimitushetkellä voimassa olevan laskutuslisän. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Yksityis- ja kuluttajakaupassa maksuehtona on 8 pv netto, maksun viivästyessä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Yritysten maksuehto ja viivästyskorko määräytyy noutohinnaston / sopimuksen mukaan. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Ostajan luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja on Ostajan velvollisuus selvittää maksuehtonsa ennen kuormausta Myyjän varastolla. Ostajan tiedot rekisteröidään Myyjän tietojärjestelmään. Tietojen käsittelystä GDPR-asetuksen mukaisesti lisää tietosuojaselosteessa.

4.TOIMITUSEHTO

Toimituslausekkeena noudatetaan FCA, FINNTERMS 2001-ehtoja, jolloin Myyjä toimittaa tavaran kuormaamalla sen ostajan nimeämän kuljettajan haltuun Myyjän varastoalueella. Myyjä sitoutuu kuormaamaan ainoastaan avoimeen kuormatilaan pyöräkuormaajalla. Henkilöauton peräkärryjen kuormaamisesta sovitaan erikseen kuormauskoneen kuljettajan kanssa ja hän päättää, onnistuuko kuormaus. Erikseen sopimalla Myyjä voi käyttää kuormauksessa syöttösuppilon kuljetushihnaa esim. pyörintäsäiliöauton kuormaukseen.

5.VASTAANOTTOTARKASTUS JA TOIMITUKSEN VALVONTA

Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Ostajan on välittömästi tarkastettava tuotteen laatu suhteessa suoritustasoilmoitukseen. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Ostaja vastaa aina siitä, että kuorman koko ei ylitä ajoneuvon sallittuja kantavuuksia. Ostaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tuotetta käytetään ennen reklamaation tekemistä tai varaamatta Myyjälle mahdollisuutta tutkia virheelliseksi väitetty tuote viimeistään suoraan puretusta kuormasta. Laboratoriokokeiden perusteella havaituista, tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista, on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen. Kaikki toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman vastaanottamisesta.

Myyjä ei vastaa Ostajan kuljetuksen ja käsittelyn aikana syntyneistä laatupoikkeamista. Ostaja vastaa kalustonsa lavan tai säiliön puhtaudesta, koska likainen lava tai säiliö vaikuttaa tuotelaatuun.

Myyjä ei koskaan vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä tuotevalinnoista. Tieto tuotteen käyttökohteesta perustuu Ostajan antamaan informaatioon. Myyjä voi antaa neuvoja, mutta lopullinen tuotevalinta on aina Ostajan vastuulla. Ostajalle toimitetaan tilattujen tuotteiden laatutietoja pyynnöstä (p. 019- 460 0040, myynti@ventoniemensora.fi).

6.YLIVOIMAINEN ESTE

Noutohinnasto / sopimus on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää kuormausta, pysäyttää kuormaus kokonaan, tai osittain purkaa sopimus ylivoimaisen esteen, kuten terveyttä uhkaavan ilmiön (esim. tartuntatauti, säteily, myrkytysvaara), sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien esteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

7.MYYJÄN VASTUU

Myyjän rahallinen vastuu reklamaatiotapauksessa rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevan kuorman arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

8.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopijapuolien välistä kiviainesten noutomyyntiä koskevaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

9.MAHDOLLISET ERIMIELISYYDET

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös Ostajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Itä-Uudenmaan (Hyvinkään kanslia) käräjäoikeudessa.

Jos Ostajana on yksityishenkilö, käsitellään mahdolliset erimielisyydet Myyjän kotipaikan alioikeudessa.