VENTONIEMEN SORA OY

Ventoniemen Sora Oy kiviainesten yleiset toimitusehdot 1.5.2021

 • 1. Soveltamisala

  Näitä toimitusehtoja noudatetaan kaikkiin toimituksiin, joissa Ventoniemen Sora Oy (jäljempänä ”Myyjä”) toimittaa tilaajalle kiviaineksia. Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös suullisissa ostosopimuksissa.

 • 2. Tarjouksen voimassaolo

  Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä lukien ellei toisin ilmoiteta. Sopimushinnat ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hinnanmuutoksiin.

 • 3. Hinnat

  Toimitusten hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai tarjouksen mukaan. Jos tarjouksen tekemisen jälkeen tavanomainen ajoreitti pysyvästi pitenee myyjästä riippumattomista syistä yli kolme (3) kilometriä, myyjä varaa oikeuden kohtuulliseen lisäkorvaukseen. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veroluonteista maksua, myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja vastaavasti.

 • 4. Laskutus ja maksuehdot

  Myyjä pidättää itsellään oikeuden, kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Maksuehto on 8 vrk, ellei muusta ole erikseen sovittu. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona 8,5 %. Ventoniemen Sora Oy:llä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Asiakkaan tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään.

 • 5. Kuljetus

  Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Kuljetuksesta muilla autotyypeillä on sovittava erikseen. Erikseen tilattaessa muita kuin täysiä yhdistelmäajoneuvokuormia, toimituksen hinta määräytyy hinnaston tai tarjouksen mukaan. Myyjä voi käyttää kuljetusten suorittamiseen myös alihankkijoita. Tilaajan vastuulla on järjestää esteetön ja turvallinen kulku kuorman purkupaikalle. Työmaateiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset.

  Mikäli kuorman purkua ei voida suorittaa 15 min kuluessa auton saapumisesta työmaalle, myyjä veloittaa 15 min ylittävältä ajalta odotusaika veloitusta jokaiselta alkavalta 15 min jaksolta voimassa olevan hinnaston mukaan.

 • 6. Toimitus

  Tuotteet toimitetaan arkipäivisin klo 7-17 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista on sovittava toimituskohtaisesti ja niistä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen. Toimitusajankohdan ja kuljetuskaluston varmistamiseksi kuljetustilaus tulee tehdä klo 13 mennessä, ellei toisin ole sovittu. Useamman auton vaativat tilaukset , tulee tilaus tehdä 24 h ennen toimitusta.Verkkokauppatilaukset toimitetaan kahden (2) vuorokauden aikana tilauksesta, tai tilaajan myöhemmin haluamana ajankohtana.

 • 7. Vastaanottotarkastus ja toimituksen valvonta

  Tilaajan velvollisuus on järjestää riittävä opastus ja vastaanottaja kuorman purkupaikalle. Kuorman purkamisen on tapahduttava viivytyksettä. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Laboratoriokokeiden perusteella havaituista tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta. Tieto tuotteen käyttökohteesta ja siihen sovellettavasta tuotteesta perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Tilaajalle toimitetaan kyseistä toimituserää koskevat ladunvalvontatiedot vain pyynnöstä.

 • 8. Ylivoimainen este (Force majeure)

  Tarjous on voimassa ylivoimainen este varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamista tai osittain purkaa toimitussopimus ylivoimaisen esteen, kuten sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, Suomen Rakennusaineteollisuuden työnantajaliiton päättämän rakennusainesulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

 • 9. Myyjän vastuu

  Myyjän vastuu kiviaineksen toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

 • 10. Sopimuksen siirtäminen

  Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle edellyttäen, että myyjä pysyy siirron saajan ohella vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

 • 11. Mahdolliset erimielisyydet

  Toimituksia koskevat erimielisyydet, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta- tai muuta saatavaa myös tilaajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Hyvinkään käräjäoikeudessa.